Blog

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania finansowego za rok 2015. Głównym źródłem dochodów w roku 2015 była zaliczka na realizację projektu Szkoła Analizy Sektora Energetycznego w wysokości 50 500 PLN. Koszty ogólnego zarządu wyniosły  1 379,00 PLN, co po uwzględnieniu innych przychodów operacyjnych oraz strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, przyniosło stratę netto w wysokości 1  211,16 PLN. Na dzień 31.12.2015 r. Fundacja posiadała łączne środki pieniężne o wartości 16 498,47 PLN. FIBRE nie posiadała żadnego majątku trwałego.

Poniższa tabela prezentuje bilans płatniczy FIBRE.

Aktywa wg stanu na 31.12.2015 

 PLN
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe 56 320,67
Inwestycje krótkoterminowe 16 498,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 822,10
Suma aktywów 56 320,67

 Pasywa wg stanu na 31.12.2015

Fundusz własny  4 788,84
Kapitał podstawowy  6 000,00
Strata netto  1 211,16
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 831,83
Zobowiązania krótkoterminowe 10 474,92
Rozliczenia międzyokresowe 41,056,91
Suma pasywów 56 320,67

 

 

Debata nt. książki prof. Marka Chodakiewicza pt. „Międzymorze”

4 listopada br. w siedzibie Centrum Prasowego Foksal odbyła się debata o książce prof. Marka Chodakiewicza, poświęconej historii i koncepcji Międzymorza, z udziałem Autora, dr. Tomasza Sommera i dr. Dominika Smyrgały.

Mapa czynników rozwoju i przetrwania Polski

fot. Irum Shahid/freeimages.com

Istotną słabością polskiego systemu politycznego jest ograniczona zdolność instytucji publicznych do tego, co można nazwać myśleniem w kategoriach długoterminowych i strategicznych. Jednym z problemów w tym zakresie jest znaczna złożoność otoczenia Polski i wiążąca się z tym nieprzewidywalność i procesów w nim zachodzących. Jednak jeszcze ważniejsza jest złożoność i nieprzewidywalność struktur publicznych mających reagować na oddziaływanie z zewnątrz. Czytaj dalej Mapa czynników rozwoju i przetrwania Polski

PKP Energetyka po prywatyzacji

Celem projektu było wykonanie analizy dotyczącej statusu spółki PKP Energetyka jako podmiotu prywatnego w relacji do interesów państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa przewozów kolejowych. W szczególności analizie poddane zostaną aspekty prawne, regulacyjne, strategiczne i geopolityczne spółki. Jako punkt wyjścia do rozważań przyjęto brak formalnych i rzeczywistych przesłanek do cofnięcia procesu prywatyzacji spółki, przeprowadzonej we wrześniu 2015 r. W jego efekcie powstała książka „PKP Energetyka po prywatyzacji – bezpieczeństwo dostaw energii i przewozów kolejowych”.

Final decade for UK’s coal plants

By 2025 the remaining UK coal-fired power stations are to be shut, and by 2023 restricted (currently coal provides 28% of the UK’s electricity). The government’s new energy strategy is welcomed by some, however there is still criticism with regards to the closure of renewable subsidy schemes for wind and solar, as Ms Rudd believe that the renewables budget had been “way overspent”. The new direction for energy policy will be directed on new gas-fired power stations that will be built over the next 10 years. In the light of the recent negotiations between China and the UK in terms of new nuclear investments (Wylfa Wales and Moorside Cumbria), new nuclear power stations are vital to the government’s policy – they could provide up to a third of low carbon electricity throughout the UK in the next decade. The statistics from the Department of Energy and Climate Change clearly show that the UK remains reliant on fossil fuels for 60% of its electricity and a total of 85% of its total energy needs. 60% does not look promising if the UK would like to become a near-zero carbon economy as it has been planning.
The announcement comes at a time ahead of the UN Climate summit in Paris, sending a strong message to the participants that the world’s first industrialised nation will end its coal-powered industry. The international signal is strong as well as national with concerns raised about the costs consumers will face transforming the energy system. The government must work strongly in order to secure investors for the new gas plants as only one large plant is under construction today with the other only granted subsidy.
Some have gone to the lengths of comparing the plan to the version of Margaret Thatcher’s energy policy, claiming that not only will the replacement of new gas-fired power stations lock the UK into a high-carbon system but moreover it will make it almost impossible for the UK to meet its climate targets. It seems that energy security is securing its position over green energy at all costs.

Alexander Thomas, GradEl

Rynek magazynowania energii

Obecnie niewielki procent elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE) współpracuje z systemami jej magazynowania. Spowodowane jest to m.in. wysokim kosztem zasobników energii, koniecznością ich cyklicznej wymiany oraz brakiem wymagań prawnych narzucających to rozwiązanie. Dla wytwórcy stanowią one dodatkowy koszt. Natomiast z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego ich zastosowanie jest niezwykle pożądane, ponieważ stabilizuje moc wyjściową z takiej elektrowni oraz może być buforem energii wykorzystywanym w szczycie zapotrzebowania.

Rozwój technologiczny układów generacji energii z OZE będzie skutkował coraz większym ich udziałem w całkowitym bilansie energetycznym. Taki kierunek wyznaczają także cele polityki energetycznej Unii Europejskiej. Naturalnym następstwem przedstawionego scenariusza będzie wzrost w systemie elektroenergetycznym źródeł o szybkozmiennej, trudnej do przewidzenia charakterystyce pracy. Mogą one niekorzystnie wpływać na cały system. Im większa będzie skala tego zjawiska tym istotniejsze staną się rozwiązania, które wyrównają profil generacji z OZE. Takimi rozwiązaniami są właśnie zasobniki energii.

Do podobnych wniosków doszli analitycy Frost & Sullivan w swoim najnowszym opracowaniu dotyczącym magazynów energii podłączonych do sieci. Szacują oni, że rynek zasobników, który warty był w 2014 roku 0,46 mld dolarów wzrośnie do 8,30 miliardów w 2024. Wg tej analizy to technologie oparte na związkach litu będą w najbliższych dwóch, trzech latach najczęściej wykorzystywane do tych zastosowań.

Wyraźnie widać trend wskazujący, że magazynowanie energii to przyszłość energetyki, bez którego trudno będzie o jej dalszy rozwój. Wraz z tym rozwojem będzie rósł rynek zasobników, dla którego główną niewiadomą jest technologia która stanie się wiodąca.

Źródło: Frost & Sullivan

Marcin Koniak