Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania finansowego za rok 2015. Głównym źródłem dochodów w roku 2015 była zaliczka na realizację projektu Szkoła Analizy Sektora Energetycznego w wysokości 50 500 PLN. Koszty ogólnego zarządu wyniosły  1 379,00 PLN, co po uwzględnieniu innych przychodów operacyjnych oraz strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, przyniosło stratę netto w wysokości 1  211,16 PLN. Na dzień 31.12.2015 r. Fundacja posiadała łączne środki pieniężne o wartości 16 498,47 PLN. FIBRE nie posiadała żadnego majątku trwałego.

Poniższa tabela prezentuje bilans płatniczy FIBRE.

Aktywa wg stanu na 31.12.2015 

 PLN
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe 56 320,67
Inwestycje krótkoterminowe 16 498,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 822,10
Suma aktywów 56 320,67

 Pasywa wg stanu na 31.12.2015

Fundusz własny  4 788,84
Kapitał podstawowy  6 000,00
Strata netto  1 211,16
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 831,83
Zobowiązania krótkoterminowe 10 474,92
Rozliczenia międzyokresowe 41,056,91
Suma pasywów 56 320,67

 

 

Dodaj komentarz