Rewolucja emerytalna?

Pracowniczy Plan Kapitałowy – to nowy pomysł Prawa i Sprawiedliwości, jak zrewolucjonizować polski system emerytalny. Trochę mniejsza wypłata netto, aktualnie, a w dłuższej perspektywie, wyższa emerytura za kilkadziesiąt lat, to główne założenia długoterminowego programu oszczędnościowego, oferowane przez rząd dla każdego chętnego i pracującego Polaka.

Patrycja Dziadosz – Pracowniczy Plan Kapitałowy, to w ostatnim czasie jedna z najbardziej wyczekiwanych ustaw zainicjowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, która ma spowodować rewolucję w sposobie oszczędzania na emeryturę.

PPK

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe mają być jednym z elementów III filaru emerytalnego, wśród innych programów służących do dodatkowego oszczędzania na świadczenia emerytalne takich jak Indywidualne Konto Emerytalne czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W ramach tego programu pracownik, pracodawca oraz państwo mają wspólnie partycypować w składce gwarantującą emerytalną przyszłość Polaków. Według postulatów zawartych w propozycji ustawy, do systemu PPK mają zostać wpisani wszyscy obywatele naszego kraju w wieku od 19 do 55 lat. W sumie to aż 11 mln. 2Do PPK będą podłączani wszyscy pracownicy, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne – niezależnie od formy zatrudnienia. 

Powszechny dobrowolny system

Podstawową cechą, która będzie odróżniać PPK od dotychczasowych form oszczędzania na emeryturę, będzie powszechność – programem mają być objęci automatycznie praktycznie wszyscy pracownicy. Pracownik będzie miał możliwość odstąpienia od udziału w programie poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z korzyści.

Od zasady powszechności systemu mają jednak być wyjątki. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 10 osób nie będą musieli tworzyć PPK, jeśli wszyscy zatrudnieni oświadczą, że nie są zainteresowani taką formą oszczędzania.

W ogólnym zarysie na konta będą trafiać środki z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy oraz drobna część z budżetu państwa.

Wypłata zgromadzonych pieniędzy nastąpi po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale od tej reguły będą przewidziane odstępstwa. Przyszły emeryt będzie mógł dokonać wypłaty pod warunkiem zwrotu wszystkich korzyści (np. dopłaty z ramienia państwa). PPK będzie można wykorzystywać jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Środki gromadzone na indywidualnych kontach mają być całkowicie prywatne i będą podlegać dziedziczeniu.

PPK a pracodawcy

Pomimo iż pracodawcy będą zobligowani do płacenia składki w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika, w długim okresie mogą liczyć na ponadprzeciętne zwiększenie popytu wśród emerytów, które będzie następstwem wynikającym ze wzrostu ich zamożności oraz zwiększenia puli dostępnego kapitału, co z kolei może pozytywnie wpłynąć na podniesienie stopy inwestycji oraz ogólną poprawę kondycji polskich przedsiębiorców.

Dostępne na tę chwilę prognozy przewidują iż, w  pierwszym roku funkcjonowania PPK całkowity koszt wynikający z reformy systemu emerytalnego dla pracodawców może wynieść od 1 977 mln zł do nawet 5 273 mln zł w zależności od średniej składki. Na te finalne wartości składa się nie tylko koszt składek wpłacanych przez pracodawców na PPK, ale również korzyść wynikająca z obniżenia podatku dochodowego płaconego przez pracodawców w związku z zaliczeniem składek pracodawców do kosztów uzyskania przychodów.

Krok milowy?

Jak przekonują rządzący wprowadzenie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych to krok milowy w kierunku wzmocnienia polskiego systemu emerytalnego i bezpieczeństwa finansowego Polaków. Pracownicze Plany Kapitałowe aktualnie stanowią bowiem najważniejszy filar Programu Budowy Kapitału, będącego częścią Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zdaniem ekspertów PwC, projekt ustawy i Pracowniczych Planach Kapitałowych ma potencjał wnieść nową jakość do polskiego systemu emerytalnego i zwiększyć stopy zastąpienia przyszłych emerytur.

Dotychczasowe pomysły rozwinięcia w ramach systemu ubezpieczeń społecznych tzw. III, dobrowolnego filara emerytalnego, nie powiodły się. W związku z ogarniającym nasz kraj trendem starzenia się społeczeństwa, jak najbardziej słuszne i uzasadnione wydają się być stworzenie mechanizmów, które miałby na celu zachęcenie Polaków do długoterminowych oszczędności, stanowiących uzupełnienie ich budżetów domowych po przejściu na emeryturę. Stanowiąc również jednocześnie źródło finansowania projektów inwestycyjnych sektora przedsiębiorstw, co z kolei w perspektywie długoterminowej może przełożyć się na uzyskanie pozytywnych efektów gospodarczych. Należy jednak pamiętać, że projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, będzie miał szansę na osiągniecie sukcesu, tylko wówczas gdy będzie cieszył się zaufaniem społecznym. Przewidziany w projekcie system kar w znacznej mierze ogranicza zaufanie przedsiębiorców do nowo wprowadzonych rozwiązań. 

Autorka jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dziennikarką amerykańskiej grupy Wydawniczej IDG Poland S.A. Specjalizuje się w analizach rynku medialnego, zagadnienia wpływu mediów na politykę, w swoich publikacjach porusza sprawy społeczno-polityczno-ekonomiczne.

Dodaj komentarz